top of page

Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt Jūs par to, kādu Jūsu personisko informāciju ievāc un apstrādā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Karjeras attīstības centrs”, reģ. Nr. 40103626520, juridiskā adrese Rīga, Dauguļu iela 19, LV-1002 (turpmāk tekstā – KAC)*.

Kāda veida informāciju mēs no Jums ievācam

Mēs varētu no jums ievākt sekojošus personas datus:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds);

 • kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);

 • dzimšanas datumu;

 • jūsu attēlus semināru laikā;

 • finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);

 • izglītību, nodarbošanās veidu u.c. informāciju, kuru parasti norāda CV vai motivācijas vēstulēs.

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi

Dati nepieciešami, lai nodrošinātu kvalitatīvu KAC pakalpojumu sniegšanu, izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:

 • Iespēju nosūtīt Jums CareerDirect testu un nodrošinātu to, ka konsultants apstrādā tieši Jūsu datus (nevis kādas citas ar tādu pašu vārdu un uzvārdu);

 • Nodrošinātu kvalitatīvu konsultēšanu. Piemēram, konsultējot par profesijas izvēli vai maiņu, CV un motivācijas vēstules sagatavošanu, konsultantam ir vērtīgi zināt dzimšanas gadu, līdzšinējo izglītību un pieredzi u.c. personīgo informāciju. Pēc sesijas konsultants īsi pieraksta sesijā pārrunāto un to, ko klientam rekomendē paveikt, lai nākošajā tikšanās reizē labāk zinātu, kā vizrīt turpmāko konsultēšanu;

 • Jūsu pieteikumu dalībai KAC semināros apstrādei;

 • Lai sniegtu atbildes uz jebkādiem jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;

 • KAC semināru (pasākumu) organizēšanai un reklamēšanai;

 • Lai informētu jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu jūs interesēt;

 • Statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums savas darbības plānošanai;

 • KAC pasākumu atspoguļošanai saskaņā ar sadaļu "Attēli" zemāk.

Attēli

KAC konsultācijas un semināri nav publiski pasākumi, un jebkādu foto vai video publicēšana  drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos notiks tikai saskaņā ar Jūsu rakstisku atļauju.

Datu konfidencialitāte

Jebkāda veida informācija par to, ka esat konsultējies KAC vai apmeklējis tā seminārus, kā arī par konsultācijās runāto, ir konfidenciāla un netiks izpausta trešajām personām, izņemot:

 • Ar Jūsu rakstisku piekrišanu;

 • Lai izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Bērni

Ja konsultācijai vai semināram pieteicies bērns (t.i., persona jaunāka par 18 gadiem), mēs apstrādāsim datus par bērnu saskaņā ar viņa vecāka/cita likumiskā pārstāvja piekrišanu.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs glabāsim jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

 • Nodrošinātu kvalitatīvas konsultācijas šobrīd un ilgtermiņā;

 • Īstenotu KAC pasākumus;

 • Aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;

 • Izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Parasti mēs glabāsim jūsu datus trīs gadus no jūsu pēdējās konsultācijas vai dalības KAC seminārā. Šāds laiks nepieciešams, lai varētu turpināt kvalitatīvu konsultēšanu ar klientu arī tad, ja klients kādu laiku nav apmeklējis KAC seminārus un konsultācijas.

Datu nodošana

Mēs varam nodot jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad to nosaka tiesību akti.
Mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien jūs tam neesat piekrituši.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti:

 • Drukātā veidā KAC juridiskajā adresē (G4S apsargāts īpašums);

 • KAC konsultantu datoros, pielietojot saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādus pieprasījumus variet  nosūtīt uz e-pastu info@karjerasattistiba.lv.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.
Jebkādas uzziņas vai jautājumi par jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu info@karjerasattistiba.lv.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot jūsu vajadzības, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to, izmantojot e-pastu info@karjerasattistiba.lv.
Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Apstiprinu:
KAC Valdes locekle Līga Valinka
Stājas spēkā 25.05.2018.

* SIA “Karjeras attīstības centrs” ir Līgas Valinkas psihologa privātprakses juridiskais nosaukums.

Privātuma politka
bottom of page